Foto Martijn Beekman

De toekomst van de voedselvoorziening kunnen we alleen veiligstellen als de agrarische sector overstapt op kringlooplandbouw. Dat schrijft minister Carola Schouten in het voorwoord van haar landbouwvisie ‘Waardevol en verbonden’. De kringloopvisie heeft ook een internationale component. De Nederlandse agrofoodsector heeft de kennis en technologie om de gewenste transitie ook buiten de landsgrenzen op gang te brengen. De landbouwraden brengen vraag en aanbod op het gebied van kringlooptechnologie bij elkaar. Bijvoorbeeld in Roemenië, Turkije, Polen en Verenigd Koninkrijk.

Concept kringlooplandbouw is exportproduct

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn onmisbare sectoren. Boeren, tuinders en vissers voeden de mensen. Zoals dit nu – wereldwijd – gebeurt, is echter niet vol te houden. De aarde kan de last van de huidige productiemethoden niet langer dragen. De voedselvoorziening komt in gevaar, zeker als de wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen. De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties zijn voor een belangrijk deel gericht op de oplossing van dit vraagstuk. Nederland onderschrijft deze VN-doelen.

Terugdringen van verliezen

Zorgvuldig gebruik van grondstoffen, hulpbronnen en de natuurlijke omgeving is het uitgangspunt van kringlooplandbouw. Terugdringing van de verliezen in de voedselketen is een van de kerndoelen. De omslag naar een meer circulaire voedselproductie staat centraal in de visie van minister Schouten.

Het goede nieuws is dat de Nederlandse landbouw bij uitstek geschikt is om een leidende rol te spelen in de veranderingen die wereldwijd nodig zijn. Dat is te danken aan het ondernemerschap in de Nederlandse agrofoodsector, onze ervaringen met efficiënte en technologisch hoogwaardige productie en onze goede instellingen voor agrarisch onderzoek en onderwijs, schrijft Schouten in haar landbouwvisie.

Internationale dimensie

Markten zijn internationaal en kringloopsystemen strekken zich vaak over nationale landsgrenzen heen. Waar het gaat om de aanvoer van grondstoffen uit het buitenland zijn voor de meest gevoelige producten zoals soja en palmolie al duurzaamheidscriteria opgesteld. Dankzij de sterke Nederlandse positie in deze ketens kunnen wij meepraten over duurzame teelt in andere delen van de wereld.

Aardappelketen

Koers in Europees verband

Bij de besluitvorming over het landbouwbeleid in de Europese Unie speelt Nederland een toonaangevende rol. De omslag naar kringlooplandbouw is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse inzet op weg naar het nieuw op te zetten Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor de periode 2021 - 2027. Een duidelijke Nederlandse koers richting kringlooplandbouw vergroot in andere lidstaten de belangstelling voor zo’n strategie, staat in de landbouwvisie.   

De omslag in de agrarische sector lokt innovaties uit. Dat geeft een impuls aan de agroinnovatie in Nederland die onze positie op de wereldmarkt ten goede komt. Zeker als dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de kennisinstellingen en agrarisch bedrijfsleven. Innovaties zoals mestverwerkingstechnologie en precisielandbouw vinden dan hun weg in het buitenland.

Topsector tuinbouw

De samenwerking tussen publieke en private partijen krijgt voor een groot deel gestalte in het topsectorenbeleid. Voorbeeld hiervan is de topsector tuinbouw die onlangs een Tuinbouwakkoord presenteerde met een agenda voor de periode 2019 – 2030. De sector zet de koers uit naar een circulaire bedrijfsvoering in alle schakels van de keten.

Een van de prioriteiten van deze Nationale Tuinbouwagenda is internationalisering. Het tuinbouwbedrijfsleven gaat zijn kennis om tot duurzame productieketens te komen, delen met ontwikkelende landen.

Dit gebeurt trouwens nu ook al op vele plekken in de wereld. In landen als Egypte, Mexico en Japan zijn bedrijven uit de Nederlandse tuinbouwketen al jaren actief om de teelt van groenten in kassen te verduurzamen. Efficiënt gebruik van water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen staat hierbij centraal.

De landbouwraden op de Nederlandse ambassades dragen bij aan de uitvoering van de kringloopstrategie van minister Schouten in hun werkgebieden.

Landbouwraden aan het woord

Martijn Homan
Martijn Homan

Verbetering Poolse landbouwgrond met Nederlandse mest

De behoefte in Polen aan verbetering van de bodemkwaliteit biedt volgens landbouwraad Martijn Homan kansen voor Nederlandse mestverwerkers en distributeurs, en voor organisaties en bedrijven die kennis kunnen overdragen op het terrein van bodemkwaliteit.

Lees meer

Jaap Satter
Jaap Satter

Pilot kringlooplandbouw op Turkse staatsboerderijen

De Nederlandse agrofoodsector kan de komende jaren een belangrijke rol spelen bij de transitie in de Turkse land- en tuinbouw naar een eigen invulling van kringlooplandbouw.

Lees meer

Tim Heddema
Tim Heddema

In dialoog over circulaire landbouw in Londen

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade organiseerde eerder dit jaar een seminar in Londen over kringlooplandbouw met inbreng van Nederlandse landbouwkundigen.

Lees meer

Arie Veldhuizen
Arie Veldhuizen

Roemenië op zoek naar duurzame landbouw

Professionele kringlooplandbouw staat in Roemenië nog in de kinderschoenen. Weliswaar produceren zo’n 2,5 miljoen gezinnen vrijwel volledig circulaire landbouwproducten. Maar dat is vooral voor eigen consumptie.

Lees meer