Foto Adobe Stock

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de agrarische sector wereldwijd. De gemiddelde temperatuur stijgt, weersextremen worden groter en de verzilting neemt toe. Boeren worden op de proef gesteld, soms in een mate dat voedselzekerheid in een regio bedreigd wordt. Met migratie tot gevolg. De vraag naar efficiënte landbouwtechnieken en bijvoorbeeld droogtetolerante rassen neemt sterk toe. De Nederlandse agrofoodsector kan zich hierop voorbereiden.

Ondersteuning bij droogte en verzilting

Voedsel kunnen produceren in gebieden waar een gebrek aan water is, is nu al voor veel landen een uitdaging van formaat. Die uitdaging wordt in de nabije toekomst alleen maar groter. De Nederlandse landbouw kan daar trouwens over meepraten. De lange hete zomer van 2018 had voor veel Nederlandse boeren enorme gevolgen voor de opbrengsten. Ook in veel andere Europese landen was dat het geval.

Groei wereldbevolking

In grote delen van Afrika en Azië zijn de gevolgen van de klimaatverandering dramatischer. Opbrengsten vallen tegen, prijzen fluctueren, onzekerheid over het bestaan op het platteland neemt toe. De groei van de wereldbevolking daagt boeren uit om rond het jaar 2050 zo’n 9 miljard mensen te voeden.

Misschien moet de aandacht zelfs al uitgaan naar 2030 gezien de beperkte beschikbaarheid van water voor voedselproductie. Efficiënt omgaan met water is randvoorwaarde, zowel bij tekorten als in perioden met een teveel aan water zoals recentelijk in Argentinië en Bangladesh.

Klimaatadaptatie

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn wereldwijd actief op het gebied van klimaatadaptatie. Zo kweken producenten van uitgangsmateriaal groentezaden en pootaardappelen die beter gedijen onder droge omstandigheden. Boeren in landen als Indonesië en Tanzania profiteren daarvan.

Enkele hightechbedrijven lopen wereldwijd voorop met bodemsensoren en vochtstations. Zij stellen telers in staat hun opbrengsten te verhogen en tegelijkertijd het watergebruik te verlagen. De vraag naar deze producten neemt toe, zowel in als buiten Europa.

Ook verzilting is vaak het gevolg van de klimaatverandering. Naar schatting is op meer dan een miljard hectare grond sprake van ernstige verzilting. In Nederland is al jaren ervaring met de teelt van groenten en aardappels op zilte gronden. Deskundigen uit ons land zijn bijvoorbeeld actief in Bangladesh en gaan aan de slag in India.

Water en klimaat, voor boeren zijn de uitdagingen helder. Bedrijven die praktische oplossingen bieden, gaan goede tijden tegemoet. In een aantal landen en regio’s is het thema Water & Klimaat speerpunt voor landbouwraden daar. Zij leggen de contacten voor Nederlandse bedrijven die in die landen aan de slag gaan.

Landbouwraden aan het woord

Erik Smidt
Erik Smidt

Golfstaten genoopt tot maatregelen

In de Golfstaten staat zuinig gebruik van water bij de productie van voedsel hoog op de agenda van de overheden. De waterbronnen raken snel op. Dat dwingt tot maatregelen voor effectief gebruik.

Lees meer

Siebe Schuur
Siebe Schuur

Gevolgen klimaatverandering groot voor India

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de landbouw in India. In het noorden en westen is sprake van verdroging, in de kustgebieden van verzilting.

Lees meer

Mariëtte van den Arend en María Sarazá
Mariëtte van den Arend en María Sarazá

Spanje: irrigatie verder verfijnen

Op verschillende manieren wordt in Spanje gewerkt aan het tegengaan van de gevolgen van droogte. Irrigatie is een oplossing, maar ook ontzilting van water en hergebruik van irrigatiewater.

Lees meer

Niek Schelling
Niek Schelling

Noord-Afrika: kansen om landbouw te veranderen

De ontwikkeling van de landbouw wordt in Noord-Afrika bepaald door de beschikbaarheid van water. In deze droge regio is de sector afhankelijk van neerslag en van ondergrondse watervoorraden.

Lees meer