Internationalisering van onderwijs en onderzoek heeft hoge prioriteit bij de groene kennisinstelling Aeres. Docenten worden bijvoorbeeld ingezet om de kwaliteit van het agrarische onderwijs in ontwikkelingslanden op een hoger peil te brengen. Van de opgedane ervaringen in het buitenland profiteren vervolgens ook weer studenten in Nederland.

Aeres is een van de groene kennisinstellingen in Nederland. Naast een aantal vmbo- en mbo-scholen omvat de onderwijskoepel een hogeschool met drie vestigingen, in Dronten, Wageningen en Almere.

Internationalisering van het onderwijs staat bij Aeres hoog in het vaandel, zegt Wil Bekkering. Zij is directeur van de Aeres Hogeschool in Almere en portefeuillehouder Internationalisering van Aeres Hogeschool.

Lees tekst verder onder foto

Wil Bekkering

Onderwijskundige kennis

“De agrarische sector van Nederland is sterk internationaal gericht”, constateert Bekkering. “Veel van onze studenten komen straks terecht bij bedrijven en organisaties die mondiaal actief zijn. De Nederlandse landbouw loopt voorop de wereld. Zowel als het gaat om teelt- en verwerkingsmethoden als om onderwijskundige kennis. Er is daarom alle reden voor ons om internationaal actief te zijn.”

De internationale activiteiten van Aeres Hogeschool worden vaak uitgevoerd onder de vlag van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Nuffic wordt gefinancierd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Orange Knowledge Programme (OKP) is een Nuffic-subsidieprogramma waar groene kennisinstellingen vaak op intekenen.

Focuslanden

Veel van de internationale ondersteuningsprojecten worden uitgevoerd in ontwikkelingslanden en dan vooral in de zogeheten focuslanden van Nederland, zoals Ethiopië, Mozambique, Myanmar en Indonesië.

Kerndoel is kwaliteitsverbetering van het agrarisch onderwijs op scholen in die landen. Bekkering: “Het bestaande landbouwonderwijs is vaak erg theoretisch georiënteerd, terwijl er in die landen juist behoefte is aan mensen met praktijkkennis en ondernemerskwaliteiten.”

In de OKP-programma’s werken Nederlandse docenten lokaal samen met collega’s van buitenlandse scholen aan de verbetering van het onderwijs. “Als dat lukt, kunnen de afgestudeerden meer bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw in hun land“, aldus Bekkering.

Lees tekst verder onder foto

Meerjarige projecten

Het gaat vaak om meerjarige samenwerkingsprojecten. Docenten van Aeres Hogeschool gaan dan een of twee keer per jaar een korte periode – een of twee weken - op bezoek bij hun partnerschool. Soms is ook het omgekeerde het geval en komen docenten uit het buitenland naar Nederland om hier op een vestiging van Aeres-hogeschool kennis op te doen. Zo was vorig jaar een groep docenten en overheidsambtenaren uit Indonesië twee maanden voor een intensief trainingsprogramma op bezoek bij Aeres-hogeschool in Dronten.

Maatwerktrainingen

Daarnaast voeren medewerkers regelmatig korte trainingsprogramma’s uit, vaak ook met subsidie van Nuffic. Bekkering: “Deze maatwerk-trainingen zijn er voor bijvoorbeeld landbouwvoorlichters, medewerkers van zuivelbedrijven of directeuren van landbouwcoöperaties. De kennis en ervaring die we op die terreinen in Nederland hebben opgedaan, blijken relevant voor alle schakels in de voedselketen in ontwikkelingslanden.”

De buitenlandse ervaring van docenten komt terug in het Aeres-onderwijs. “Een docent die in Ghana een project heeft uitgevoerd, kan in zijn klas meer vertellen over de wereldhandel in landbouwproducten en de effecten die dat heeft op de positie van kleine boeren in West-Afrika dan een docent die nooit buiten Europa is geweest.”

'We kunnen meer Aeres-docenten succesvol inzetten in het buitenland. Ons eigen onderwijs wordt dan ook internationaler'

Ervaring opdoen

Dat is precies de reden dat Aeres stimuleert dat meer docenten projecten uitvoeren in het buitenland. Bekkering: “De neiging bestaat om steeds dezelfde docenten uit te zenden, namelijk de mensen met veel ervaring. We laten de laatste tijd docenten zonder buitenland-ervaring meelopen met hun meer ervaren collega’s. Dat leidt er op termijn toe dat we meer Ares-docenten succesvol kunnen inzetten in het buitenland. Ons eigen onderwijs wordt dan ook internationaler.”

Borderless Network

Borderless Network is het netwerk van groene kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid ter versterking van de internationale positie van de Nederlandse agrofoodsector, vooral op het gebied van kennistransfer en innovatie.

Borderless Network is een leidende partner voor de actielijn ‘Internationalisering’ binnen de 'Nederlandse ontwikkelingsagenda voor groen onderwijs'. Deze agenda staat bekend als GroenPact.

Voor de groene kenniskolom – vmbo, mbo, hbo en Wageningen UR -  is Borderless Network een belangrijk overlegplatform. Bij de aanbesteding van projecten in het buitenland, bijvoorbeeld door Nuffic, stemmen de groene kennisinstellingen binnen het Borderless Network met elkaar af welke partijen inschrijven. Onderlinge samenwerking  wordt zo bevorderd.

De samenwerking van de kennisinstellingen in het buitenland betreft zowel ondersteuning op agrarisch gebied, bijvoorbeeld verbetering van de aardappelteelt, als begeleiding bij de opbouw van de landbouwvoorlichting en het agrarisch onderwijs.

Meer informatie