Bodemverbetering gebeurt in Europa op veel verschillende manieren. In Oekraïne toont een groeiende groep boeren belangstelling voor een beter beheer van de bodem. In Polen wordt ingezet op krachtenbundeling van overheid, bedrijven en kennisinstelleingen en in Frankrijk kan het Europese landbeleid bijdragen aan bodemverbetering. Organisaties in België en het Verenigd Koninkrijk zien heil in Carbon Farming. In Spanje zijn landschapsbeheer en duurzame landbouw speerpunten in bodembeleid. In het agrarische klimaatbeleid van Duitsland heeft bodemkwaliteit een centrale plek gekregen. In Portugal krijgt de verhoging van het organisch stofgehalte in de bodem alle aandacht. Zowel Roemenië als Bulgarije beschikken over veel vruchtbare grond, maar de bodemkwaliteit staat net als in veel andere landen onder druk. In Hongarije zijn bij de opslag van koolstof in de bodem vooral de zwarte, chernozem bodems van groot belang. Servië heeft een rijke bodem maar wordt op niet-duurzame manier gebruikt. In Turkije veroorzaken hellingen in combinatie met ontbossing en onvoldoende aandacht voor grondbewerking en waterbeheer al eeuwenlang erosie, dat krijgt aandacht.

Bodemverbetering in Europa

Lees meer over de huidige ontwikkelingen rond bodemverbetering in deze Europese landen en wat hierin de rol is van het landbouwattachénetwerk.

Meer aandacht voor bodem in Duitsland biedt kansen

Oplossingen voor een aantal groeiende Duitse milieuproblemen worden mede in bodemfuncties gezien. Bodemkwaliteit is daardoor steeds actueler. In het Duitse agrarische klimaatbeleid heeft bodemkwaliteit zelfs een centrale plek gekregen.

Lees verder

Transitie naar duurzaam bodembeheer in Zuidoost-Spanje

Ondanks de verschillende context zijn veel uitdagingen in de landbouw in Zuidoost-Spanje vergelijkbaar met die in Nederland. Er is behoefte aan een transitie naar landschapsherstel en duurzame intensivering van de landbouw.

Lees verder

Oekraïne op weg naar beter bodembeheer

In een groot deel van Oekraïne is de bodem van uitstekende kwaliteit. Door klimaatverandering, erosie en matig bodembeheer neemt de vruchtbaarheid af. De overheid onderneemt actie.

Lees verder

België zet volop in op Carbon Farming

Klimaatverandering, erosie, bodemverschraling, droogte, wateroverlast, CO2-uitstoot: ook in België dringt het besef door dat een gezonde bodem een belangrijke rol kan spelen bij de aanpak van een aantal uitdagingen voor de landbouwsector.

Lees verder

Mário Carvalho

Portugees onderzoek naar minder grondbewerking

De Portugese landbouw kampt met een afname van het organische stofgehalte in de bodem. Professor Mário Carvalho van de Universiteit van Évora doet onderzoek naar maatregelen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

Lees verder

Bodem, de verwaarloosde schat van Roemenië en Bulgarije

Zowel Roemenië als Bulgarije hebben professionalisering van de voedselproductie en duurzame ontwikkeling van het platteland hoog op de agenda staan. Beide landen beschikken over veel vruchtbare grond, maar de bodemkwaliteit staat net als in veel andere landen onder druk.

Lees verder

Bodemkwaliteit op agenda in Hongarije en Servië

De bodem is de belangrijkste natuurlijke hulpbron van Hongarije en Servië; bodems vormen de basis van voedselproductie, wateropslag en vastlegging van koolstof.

Lees verder

Meer aandacht in Turkije voor bodemkwaliteit

Landbouw is een belangrijke economische sector in Turkije. Erosie en achteruitgang in bodemkwaliteit bedreigen echter de ontwikkeling van de voedselproductie.

Lees verder

Great Fen project

Herstel bodem heeft prioriteit in Verenigd Koninkrijk

De Britse overheid berekent dat het slecht gesteld is met de bodemkwaliteit van 10 tot 15 procent van de weidepercelen in Engeland en Wales. De Britse regering geeft daarom prioriteit aan bodemherstel.

Lees verder

Bodem met plant

Nederland draagt bij aan verbetering Poolse bodem

Polen kent relatief veel lichte zandgrond. Mede daardoor heeft klimaatverandering forse invloed op de agrarische productie. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Warschau heeft samen met het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) een bodemproject opgezet.

Lees verder

Wormen

Frankrijk zet in op een gezonde en weerbare bodem

Frankrijk neemt tal van initiatieven om de bodem te verbeteren. Het Europese landbouwbeleid kan daar ook een rol in spelen.

Lees verder