In 2019 was de sector Verkeer en Vervoer verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Ook in andere vormen van uitstoot, zoals stikstof, fijnstof en geluid, heeft deze sector een groot aandeel. Innovaties en technische doorontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit moeten ervoor zorgen dat de nationale CO₂-reductie-doelstellingen (50% reductie in 2030 en 100% in 2050) uit het Klimaatakkoord van Parijs behaald worden. Zero-emissie voertuigen, inclusief de doorontwikkeling en toegankelijkheid van laad- en tankinfrastructuur spelen hierin een belangrijke rol. DKTI-transport maakt investering hierin mogelijk voor ondernemers. 

Achtergrond
Door middel van DKTI-transport worden bedrijven en kennisinstellingen uitgedaagd om met nieuwe ideeën en transportoplossingen te komen binnen de sectoren bouw, mobiliteit en transport. Het belangrijkste focuspunt is het stimuleren van de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van innovatieve (zero-emissie) vervoermiddelen die gebruikmaken van alternatieve brandstoffen. Alternatieve brandstoffen zijn bijvoorbeeld biobrandstoffen, batterij-elektrisch en waterstof, of een combinatie daarvan.


Tabel 1: Aantal projecten per voertuigsegment en energiedrager, in de DKTI-rondes in 2017, 2019 en 2021 samengevoegd 

Investeringen in duurzaam transport
In 2017, 2019 en 2021 zijn DKTI-subsidieronden gestart. Vanuit deze regeling wordt, afhankelijk van het deelnemersbestand, gemiddeld 50% van de kosten van een project gesubsidieerd. Deze drie DKTI-ronden hebben gezorgd voor ruim € 200 miljoen aan investering in duurzame mobiliteit, waarvan ruim € 100 miljoen uit het bedrijfsleven komt. 
 

Tabel 2: Budget in miljoenen euro’s per voertuigsegment en energiedrager, voor DKTI-rondes in 2017, 2019 en 2021 samengevoegd

Samenwerking staat centraal
DKTI-transport is bedoeld voor de (door)ontwikkeling van nieuwe technologie en innovaties in de pre-commerciële fase. In deze fase komen innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit moeilijk tot stand zonder ondersteuning van de Rijksoverheid, of is de innovatiesnelheid laag. Op die manier kunnen de reductiedoelstellingen niet behaald worden. Met behulp van DKTI-transport durven en kunnen ondernemers het aan om tijd, geld en arbeid te investeren in innovatie, omdat zij met financiële steun hun risico’s kunnen beperken.

Een andere vereiste voor het versnellen van de ontwikkelingen is samenwerking. Consortia van partijen uit de keten, zoals kennisinstellingen, producenten, afnemers en gemeenten hebben de mogelijkheid om samen een DKTI-subsidievoorstel in te dienen. Zo komen marktspelers samen om te experimenteren en te leren. Positieve ervaringen vanuit deze consortia hebben geleid tot een toename van het aantal samenwerkingen. In 2017 werkten 70 partijen samen in 33 verschillende projecten. In 2019 liep dat al op naar 130 in 43 projecten. 

Subsidie naar fase van technologische ontwikkeling
De consortia kunnen DKTI-subsidie aanvragen voor verschillende projecttypen. Deze projecttypen sluiten aan bij de fase van ontwikkeling waarin de beoogde technologie zich bevindt. Per project kan er een maximum subsidiebedrag worden aangevraagd. De projectsoorten per fase van technologische ontwikkeling zijn: 

  • Experimentele ontwikkeling: ontwikkeling en testen van prototypes van innovatieve vervoermiddelen; 
  • Proeftuin: demonstratie in de praktijk van innovatieve vervoermiddelen in combinatie met het opzetten van tank- of laadinfrastructuur; 
  • Haalbaarheidsstudie: studie naar de technische en economische haalbaarheid van een innovatie; 
  • Cofinanciering: aanvullende financiering voor een tank- of laadinfrastructuur waarvoor al een subsidie uit een Europees programma (zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of INTERREG) is afgegeven.

DKTI subsidieert daarnaast innovatieclusters en informatieplatforms voor elektrische voertuigen, waterstof en biobrandstof. 
 

Tabel 3: Aantal projecten per projecttype en energiedrager, voor DKTI-rondes in 2017, 2019 en 2021 
 

Infographic DKTI