Namens de Nederlandse overheid zet klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme zich wereldwijd in voor stevige klimaatmaatregelen. Hij ziet uit naar de Klimaattop in Egypte. “Ik hoop dat deze COP leidt tot meer samenwerking wereldwijd, vooral met de landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering.”

Ziet u uit naar de klimaatconferentie COP27?

“Elke klimaattop is een belangrijk moment om stappen vooruit te zetten. Dit wordt een uitdagende bijeenkomst. Deze COP vindt plaats in een verzuurd politiek klimaat. Denk aan de spanningen rondom de oorlog van Rusland in Oekraïne, maar ook aan de houding van China die er een van confrontatie is geworden. Daarnaast zijn de effecten van klimaatverandering wijdverspreid en komen rampen zoals overstromingen, bosbranden en biodiversiteitsverlies overal ter wereld voor. Het is dus van essentieel belang om deze COP tot een succes te maken.

De zorgen van Afrika zullen tijdens deze COP centraal staan en dan vooral als het aankomt op adaptatie en de voortgang op de adaptatiedoelstellingen. Daarnaast ligt de nadruk op de implementatie van eerdere klimaatafspraken en financiële steun aan ontwikkelingslanden. Dit alles maakt deze COP belangrijk, zodat er echt stappen vooruit worden gezet en daar zie ik naar uit. Ik hoop dat we deze COP gebruiken om het vertrouwen om samen te werken versterken, vooral met de landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering.”

Jaime de Bourbon de Parme
Jaime de Bourbon de Parme

Wat is uw rol als klimaatgezant op en rond deze klimaattop?

“Als het gezicht van de klimaatdiplomatie vertegenwoordigt de klimaatgezant Nederland in multilaterale en bilaterale bijeenkomsten over internationaal klimaatbeleid. De klimaattop is daarvan een van de belangrijkste multilaterale bijeenkomsten van het jaar. Op de klimaattop heb ik verschillende rollen. Daar waar nodig vervang ik bewindspersonen in optredens tijdens de conferentie. Daarnaast draag ik bij aan de ontwikkeling van visies en strategieën op het gebied van internationaal klimaatbeleid door een actieve rol te hebben tijdens onderhandelingen, panelgesprekken en andere bijeenkomsten. In al deze optredens zet ik mij in door te zoeken en versterken van coalities om onze collectieve inspanningen te vergroten om zo wereldwijde klimaatrampen te voorkomen. Ook identificeer ik kansen in het buitenland en verbindt deze met beleid en initiatieven in Nederland.”

'We moeten emissies in de landbouwsector reduceren en ontbossing stoppen als we de Parijs-doelen willen behalen. Daarnaast is landbouw slachtoffer van klimaatverandering'

Kan en moet Nederland vooroplopen in het mondiale klimaatdebat?

“Nederland is een geloofwaardige gesprekspartner geworden, omdat we de transities in eigen land echt doorzetten. Daarnaast heeft Nederland een, net gepubliceerde, Internationale Klimaatstrategie. In deze strategie zetten we een aantal duidelijke stappen op het gebied van mitigatie, adaptatie en financiering. Zo ligt de focus bij mitigatie op hernieuwbare energie, circulaire economie, het verduurzamen van mobiliteit maar ook het verduurzamen van de landbouw en het tegengaan van ontbossing. Op adaptatie legt Nederland de nadruk op het uitwisselen van kennis met betrekking tot water maar ook op landgebruik en voedselsystemen. Tot slot zal Nederland komende jaren meer bijdragen aan klimaatactie in ontwikkelingslanden. Al deze stappen zijn ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijft. Op dit moment lukt dit nog niet, als je de klimaatdoelen van alle landen bij elkaar optelt. Iedereen moet dus het maximale doen om bij te dragen. Het is niet meer een vraag van kunnen, maar van moeten. Naar onze eigen nationale transitie wordt internationaal gekeken. Wat wij samen doen, straalt dus ook internationaal uit.”

COP27

Landbouw staat prominent op de agenda in Egypte. Terecht?

“Landbouw is een belangrijke sector als we kijken naar klimaatverandering. Ten eerste omdat landbouw bijdraagt aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij, maar ook omdat er ontbost wordt voor nieuwe landbouwgrond. We moeten emissies in de landbouwsector reduceren en ontbossing stoppen als we de Parijsdoelen willen behalen. Daarnaast is landbouw slachtoffer van klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt voor extreme droogte en overstromingen. Dat leidt steeds vaker tot misoogsten. En dat resulteert weer in voedselonzekerheid en honger. Zeker in Afrika, waar de klimaattop plaatsvindt, zijn deze problemen goed zichtbaar. Samengevat, het is van groot belang dat landbouw in op COP27 de aandacht krijgt die het verdient.”

Wat kan de agrarische sector, en in bredere zin de hele voedselketen, bijdragen aan beperking van de opwarming van de aarde?

“We moeten ervoor zorgen dat er geen bossen meer gekapt worden voor nieuwe landbouwgrond. Daarnaast kunnen we op plaatsen waar voedsel wordt geproduceerd emissies reduceren door efficiënter met inputs om te gaan. En last but not least, aan de consumptie zijde valt ook een grote klimaatwinst te boeken. Minder voedselverspilling en een dieet met meer plantaardige eiwitten zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen.”

'De Klimaattop in Sharm el-Sheikh is geslaagd op het moment dat we de ambitie van de 1,5 graad behouden en ons focussen op implementatie van de afgesproken doelen'

COP27

In kader van voedselzekerheid is klimaatadaptatie cruciaal. Zeker in de meest getroffen landen. Welke bijdrage kan Nederland daaraan leveren?

“Dat klopt, we zullen ons snel moeten aanpassen aan de schade die klimaatverandering nu al met zich meebrengt. Nederland heeft op dit gebied veel kennis in huis. Denk aan de teelt van gewassen op bodems met een hoog zoutgehalte, aan zaden voor gewassen die beter tegen droogte kunnen, en aan hergebruik van water. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties zullen dit tentoonstellen op COP27. Tegelijkertijd kan Nederland ook leren van andere landen. COP27 is een plek om kennis met elkaar uit te wisselen.”

Wanneer is de top in Egypte in uw ogen geslaagd?

“De Klimaattop in Sharm el-Sheikh is geslaagd op het moment dat we de ambitie van de 1,5 graad behouden en ons focussen op implementatie van de afgesproken doelen. Daarnaast moeten we laten zien dat er ook echt al stappen worden gezet. Vorig jaar hebben we afspraken gemaakt over bijvoorbeeld methaan (30 % mondiale reductie van methaanuitstoot in 2030 ten opzichte van 2020) en ontbossing (stoppen met ontbossing uiterlijk in 2030). We maken voortgang op deze thema’s, en zullen bijvoorbeeld een verdubbeling hebben van onze mondiale bossen-inzet per 2025 in de drie grootste tropische regenwoudregio’s.

Ook hoop ik dat alle landen zich solidair inzetten en dat door middel van klimaatrechtvaardigheid en klimaatfinanciering het vertrouwen van de meest kwetsbare landen teruggewonnen wordt. Dit met de hoop op betere internationale samenwerking zodat iedereen mee kan in de doelen die behaald moeten worden.”