Tekst Sabina van Gils
Foto René Verleg

Elke vrijdag komt de Bestuursraad (BR) van VWS samen om drie uur lang te vergaderen. Wat wordt er eigenlijk allemaal besproken? En wat zijn typische BR-onderwerpen? Eline Scheper (directeur BPZ, Bestuurlijke en Politieke Zaken) geeft een kijkje in de keuken. 

Wat is het verschil tussen een BR-lid en een agendalid?

“BR-leden zijn in principe altijd aanwezig tijdens de vergadering – je zou ze kunnen zien als de vaste kern. Inspecteur-generaal van de IGJ Marina Eckenhausen en directeur-generaal RIVM Hans Brug maken ook deel uit van de BR, maar dan als agendalid. Dat betekent dat zij een open uitnodiging hebben en aanschuiven als een agendapunt hun onderdeel raakt of als zij zelf iets willen inbrengen. Directeur FEZ (Financieel-Economische Zaken) Hans Leenders heeft een aparte status in het overleg: hij buigt zich specifiek over de financiën of financiële gevolgen van ontwikkelingen of besluiten.”

Schuiven er ook weleens andere collega’s aan?

“Zeker! De BR heeft natuurlijk alle kennis over een onderwerp nodig om zich er een mening over te vormen of een besluit te kunnen nemen. Die kennis komt van dossierhouders - VWS’ers zelf dus.”

Kan iedere VWS’er een BR bijwonen?

“De BR-vergadering is geen openbare vergadering. Alleen wanneer het inhoudelijk noodzakelijk of gewenst is, worden collega’s uitgenodigd. Overigens kan wel iedere VWS’er teruglezen wat er is besproken. De agenda’s en verslagen van de vergadering worden gedeeld op vws#Net.” 

Hoe ziet de agenda van de BR er uit?

“De agenda van de BR bestaat uit een aantal vaste onderdelen: inhoudelijke onderwerpen, financiële zaken, actualiteiten, intercollegiale toetsing en rondvraag. Het onderdeel intercollegiale toetsing geeft een BR-lid de mogelijkheid om bepaalde kwesties of dilemma’s aan de andere leden voor te leggen om er bijvoorbeeld over te sparren. Van dit deel wordt geen verslag gemaakt, van de andere onderdelen uiteraard wel.

Daarnaast zijn er ook periodiek terugkerende agendapunten; om de twee weken bespreken we bijvoorbeeld de vacatures en ontwikkelingen op managementniveau, eens in de zes weken overleggen we met het Audit Comité – een groep externen die zich buigt over de financiële beheerszaken van VWS.”

Hoe komt een onderwerp op de agenda?

“Dat kan op verschillende manieren. De BR of een BR-lid kan zelf een onderwerp agenderen, maar agendapunten worden ook vanuit de organisatie aangedragen. Bijvoorbeeld als het belangrijk is om de BR ergens van op de hoogte stellen. Of als er een concrete vraag ligt of een besluit genomen moet worden. Het aandragen van een agendapunt gaat altijd via een BR-lid en moet uiteraard goed voorbereid worden.”

Wat is een typisch BR-onderwerp?

“Alles dat VWS-breed van belang is. Denk aan onderwerpen als pandemische paraatheid, het organiseren van zorg in de regio of – meer uit de personele hoek – het MTO. Kleinere onderwerpen, zoals individuele kwesties of heel gedetailleerde of specialistische zaken, zijn meer iets om binnen een directie of een-op-een met een BR-lid te bespreken.”

Hoe verhoudt de BR zich tot de bewindspersonen?

“Dat is afhankelijk van de inhoud. Als het onderwerp alle bewindspersonen inhoudelijk raakt, komt het vanzelfsprekend terug in de bewindspersonenstaf. Organisatorische vraagstukken zijn echt voor de BR zelf. De drie bewindspersonen hebben ook nog een eigen inhoudelijke staf waar onderwerpen besproken kunnen worden die hun eigen portefeuille betreffen. Of de agenda van de BR vooraf wordt gedeeld met de bewindspersonen? Nee, dat is niet nodig.”

Wat is de status van besluiten die worden genomen in de BR?

“De BR is strikt juridisch gezien geen besluitvormend orgaan. Officieel is het zo dat de sg, psg of dg een besluit neemt, nadat de collega’s zijn gehoord. In de praktijk werkt het wel als gezamenlijke besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan zoiets als het inrichten van nieuwe directies, of afspraken over financieel beheer. Dat zijn besluiten die door de BR genomen worden, en die iedereen accepteert.”

Welke onderwerpen krijgen op dit moment veel aandacht in de BR?

“Momenteel gaat er vooral veel aandacht naar de voorbereidingen voor de voorjaarsbesluitvorming (dat gaat over de begrotingen van departementen voor 2023 en de komende jaren), de nafase Covid en de praktische uitvoering van de gesloten zorgakkoorden.”

Hoe is de samenwerking in de BR?

“Alle BR-leden hebben een bijzondere positie: ze opereren op de grens van politiek en organisatie. Dat is niet altijd eenvoudig, dus in die zin is er veel herkenning en begrip. Dat zorgt bijna automatisch voor goede onderlinge verhoudingen. Betekent niet dat er geen aandacht is voor de samenwerking: een paar keer per jaar wordt er een teamdag georganiseerd. Want ja, een BR is uiteindelijk ook gewoon een groep collega’s die samen een team vormen. En het is heel belangrijk dat dit team optimaal functioneert.”

Over de BR

De BR bestaat uit: sg Marcelis Boereboom, psg Abigail Norville, dg V Marjolijn Sonnema, dg CZ Barbara Goezinne, dg LZ Ernst van Koesveld, IGJ Marina Eckenhausen (agendalid), dg RIVM Hans Brug (agendalid), directeur BPZ Eline Scheper, directeur FEZ Hans Leenders (voor het deel financiën) en adviseur van de sg Malcolm Jones. De BR-vergadert elke vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. De verslagen van de BR-vergaderingen worden wekelijks gedeeld op vws#Net door Malcolm Jones.