Foto Proefvak aanleg bijzonder duurzaam asfalt op de A73 (Foto: Marcel Vogel).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil ook in de uitvoering van het werk duurzaam zijn. We hebben de ambitie om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. We richten ons op het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot en op onze invloed als opdrachtgever van infraprojecten. We hanteren een brede blik: van duurzame aanleg, beheer en onderhoud van onze wegen- en waternetwerken tot het bevorderen van een gezonde leefomgeving en biodiversiteit.

IenW duurzaam in beweging

Ondanks COVID-19 en de stikstof- en PFAS-problematiek bleef duurzaamheid in de uitvoering van ons werk hoog op de agenda staan. Ook zorgden gezamenlijke duurzame inkoop en innovatieve materialen voor een versnelling in de bouw. 

Sinds 2019 werken we met de strategie Klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten (KCI) aan onze ambitie van klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten in 2030. Het programma waarmee we de KCI-strategie implementeren is uitgewerkt in vier routes (transitiepaden): 

  1. Bouwplaats en bouwlogistiek
  2. Kunstwerken
  3. Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud
  4. Wegverharding

Voor elk transitiepad ontwikkelen we in 2021 met de sector en medeoverheden een gezamenlijke routekaart. 

We behaalden in 2020 al positieve resultaten in het werk. Zo werd in meer dan 30 projecten duurzaam ingekocht door middel van de Milieu Kosten Indicator en maakten we gebruik van geslaagde innovaties.

We zitten in een overgangsfase met een aantal uitdagingen. Uit een interne evaluatie in 2020 bleek dat we duurzaamheid nog niet altijd vanzelf meenemen in de verschillende fasen van opdrachten. Dit ondanks de handvatten en instrumenten die we daarvoor hebben, zoals de Handreiking Verduurzaming MIRT. Daarnaast is er behoefte aan meer samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. Dat vraagt om een goede en pragmatische programma-aanpak. Ook verbeteren we de interne samenwerking. Op deze manier verduurzamen we, samen met de markt, de hele sector en komen we tot een gezamenlijke inkooplijn. 

In 2021 zetten we de transitiepaden goed in de steigers, stellen we routekaarten op en geven we de samenwerking met de markt en medeoverheden vorm. Daarnaast willen we stappen zetten in het beter monitoren van onze CO2-emissies en circulariteit.

Selectie van duurzame projecten en initiatieven

Download de interactieve versie van de projectenkaart (pdf, 4,4 MB). Open de kaart in Adobe om alle projecten optimaal te bekijken.

(Tekst loopt door na de afbeelding)

Kaart met een selectie van duurzame projecten van IenW in 2020.
Kaart met een selectie van duurzame projecten van Rijkswaterstaat in 2020.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Met maatschappelijk verantwoord inkopen willen we het inkoopproces benutten voor het realiseren van duurzame oplossingen. Ook willen we hiermee negatieve effecten op milieu en sociale aspecten voorkomen. Hiertoe stelden wij een actieplan MVI & duurzaam opdrachtgeverschap op. Met behulp van het ambitieweb definiëren we samen met de opdrachtgever de voor de opdracht belangrijke MVI-thema’s. Het ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en maakt onze ambities in één oogopslag helder.

Met de MVI-criteriatool worden de MVI-criteria bepaald die nodig zijn voor de inkoopdocumenten. Op deze manier kunnen wij sturen op het creëren van maatschappelijke impact: milieu, klimaat, circulariteit en sociale aspecten. RWS vertaalt de eisen uit de MVI-criteriatool naar alle RWS GWW-contracten via de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen (RBA). Met de MVI-zelfevaluatietool was in 2020 een toename van de toepassing van MVI in het Europees aanbestedingsproces ten opzichte van 2019 zichtbaar.  

Het is belangrijk om niet pas over MVI te praten op het moment van de aanbesteding. Dit moet veel eerder in een project, op het moment van de opdracht, al een rol spelen. Zo kan bij RWS de Omgevingswijzer, het Ambitieweb en de MVI-criteriatool helpen bij het opstellen van de duurzame projectopdracht en de doorvertaling naar de klanteisenspecificatie. In de voorbereiding brengen we de duurzaamheidskansen in beeld en dagen we via MVI-criteria de markt uit om met duurzame oplossingen te komen.