Foto Werk aan de weg.

Infrastructuur en Waterstaat beschermt, verbindt en bereikt. Wie in Nederland om zich heen kijkt, ziet overal infrastructuur en water: het werk van IenW. De wijze waarop we met het water en de bodem zijn omgegaan, heeft ons land gevormd. Onze open delta maakt ons krachtig en kansrijk, maar ook kwetsbaar. De effecten van klimaatverandering en schaarser wordende ruimte en grondstoffen raken ons allemaal.

Met hart, hoofd en handen zorgt IenW voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Wij werken aan de toekomst van Nederland. Aan een sterke en duurzame infrastructuur, boven en onder de grond. Een netwerk van wegen, vaarwegen en buizen, van sporen en dijken, van havens en luchthavens. Aan een gezonde leefomgeving met schone lucht, schone bodem, schone rivieren en een schone zee. Zo dragen wij ook bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: 6, 7, 9, 11, 12 en 13. Samen met overheden, bedrijfsleven en burgers bouwen we aan de grote vraagstukken van morgen. Voor onszelf en vooral ook voor de generaties na ons.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Eerlijk werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, bron: SDG Nederland).

In de transities naar slimme en groene mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie spelen we een doorslaggevende en onderscheidende rol. Het zijn de speerpunten van onze bewindspersonen: minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ook onze bijdragen aan de energietransitie en leefbare en bereikbare steden blijven belangrijk om Nederland bereikbaar, veilig, leefbaar én duurzaam te verbeteren. 

Met het programma Duurzaam IenW versterken we de regie op de verduurzaming van het handelen van onze medewerkers in beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Belangrijke elementen daarin zijn: sturen op duurzaamheidsdoelen, monitoring, participatie en communicatie. Via een jaarcyclus rondom de CO2-Prestatieladder en het duurzaamheidsverslag bewaken we de voortgang. De afgelopen jaren werd IenW stap voor stap duurzamer. We klommen op de CO2-Prestatieladder van niveau 3 naar niveau 4 in 2018 en naar niveau 5 in 2020. Van experimenteren en voorbeeldprojecten gaan we steeds meer naar een gestructureerde benadering van duurzaamheid in onze werkwijze.

Afbeelding van het certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Certificaat van het ministerie van IenW voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

In dit verslag houden we ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). We rapporteren volgens de core-optie van de GRI (pdf, 93 kB). Het vorige verslag is gepubliceerd op woensdag 20 mei 2020. Hoe we deze richtlijn hebben toegepast en hoe dit verslag is gemaakt, is te lezen in het hoofdstuk Hoe is dit verslag tot stand gekomen? 

Organisatie IenW

IenW ontwikkelt beleid, voert het uit en inspecteert de naleving van wetten. IenW is een publiekrechtelijk rechtspersoon en onderdeel van de Nederlandse Staat. Rijkswaterstaat (RWS) is onze belangrijkste uitvoeringsorganisatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. De andere uitvoerende diensten – het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) – leveren kennis voor het ontwikkelen van beleid.

De hoofdlocatie van IenW is in Den Haag, met verschillende locaties door heel Nederland en op Caribisch Nederland. IenW vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in tal van organisaties waar ons land lid van is, zoals de EU en de VN en de commissies die door deze organisaties zijn ingesteld.

Organogram ministerie van IenW

Deze infographic toont het organogram van het ministerie.

 • Cora van Nieuwenhuizen - Minister
 • Stientje van Veldhoven - Staatssecretaris
 • Jan Hendrik Dronkers - Secretaris-generaal
 • Deltacommissaris
 • Financiën en Integrale Bedrijfsvoering
 • Beleids- en Bestuursondersteuning

Beleidskern:

 • Directoraat-generaal Mobiliteit
 • Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
 • Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken
 • Directoraat-generaal Water en Bodem
 • Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
Organogram ministerie van IenW (december 2020).

Contractsoort 2020

Contractsoort 2020
ArbeidsduurManVrouwTotaal
Vast contractParttime9252.1513.076
Fulltime7.8882.55910.447
Eindtotaal13.523
Tijdelijk contractParttime116126242
Fulltime321183504
Eindtotaal749
Totaal9.2505.01914.269
Brontabel als csv (235 bytes)

Interviews

In diverse hoofdstukken van dit verslag staan interviews waarin externe stakeholders, experts en samenwerkingspartners hun visie geven op de duurzaamheidsambities van IenW.

Lees hieronder het interview met Erwin Mulders, programmamanager Duurzaam IenW:

Portret Erwin Mulders bij de Rijksrederij
Erwin Mulders (foto: Ingrid Vente)

‘Niemand is tegen duurzaamheid’

Als programmanager Duurzaam IenW brengt Erwin Mulders sinds 2017 alle duurzame activiteiten van het ministerie samen. Het programma loopt tot eind 2021. Inzet is dat duurzaamheid dan is verankerd in de organisatie. 
 
‘Met dit programma is IenW gegroeid van losse duurzame activiteiten naar een structurele aanpak van duurzaamheid in onze eigen bedrijfsvoering en uitvoering.’

Sterk in beweging

‘IenW blijft op het gebied van duurzaamheid sterk in beweging. We geven richting aan die beweging met ambities en strategieën, gericht op duurzaam werken. Duurzaamheid wordt een vast wiel aan onze wagen. Iedereen past het straks toe of legt uit waarom het niet duurzaam kan. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe komen we duurzaam uit de coronacrisis, hoe maken we onze ambities concreet uitvoerbaar, en hoe blijven we onszelf ontwikkelen als koploper? Onze grootste uitdagingen zijn klimaatneutrale en circulaire infraprojecten en een emissieloze Rijksrederij.’ 

Verduurzamen Rijksrederij

‘De weg naar schonere motoren en brandstoffen is een gigantische stap, die de Rijksrederij samen met de maritieme sector moet zetten. Technisch kan het, maar organisatorisch en financieel is het vervangen of aanpassen van meerdere schepen per jaar een flinke uitdaging. Maar als het ons lukt om de Rijksrederij 100% klimaatneutraal en emissieloos te maken, dan is dat een prestatie met mondiale uitstraling.’

Samen versnellen

‘Uiteindelijk komt het allemaal hierop neer: hoe leren we samen versnellen en goed naar elkaar luisteren? Niemand is tegen duurzaamheid, maar in je eentje is dit vrijwel onmogelijk te bereiken. We hebben onze partners nodig om vooruit te komen, en vice versa. Klimaatneutraal en circulair worden uitstellen is niet logisch. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, dát is pas duur. Kortom, het is geen keuze meer: het moet gewoon.’