Foto Eiland Roggenplaat in de Oosterschelde

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil een duurzaam watersysteem, zodat Nederland beschermd is tegen overstromingen en altijd over voldoende zoetwater en schoon drinkwater beschikt. In dit hoofdstuk rapporteren we over de aanpak en behaalde resultaten op het gebied van duurzaam waterbeheer binnen het Hoofdwatersysteem (HWS). De doelen van het waterbeleid en de uitvoering voor het HWS worden beschreven in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 en het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2016-2021.

Beleidsverantwoordelijkheid ministerie van IenW

Nederland beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan voldoende, schoon en gezond water: dat is onze missie op het gebied van waterbeheer. We hebben hierin een regisserende rol op de beleidsdomeinen waterverdeling, ecologische en chemische waterkwaliteit en waterveiligheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgt op dit terrein voor toezicht en handhaving.

Nationale uitvoeringsverantwoordelijkheid 

Elk jaar verantwoorden we de nationale uitvoering van waterbeheer in de IenW-jaarverantwoording en het jaarverslag van het Deltafonds. We leggen daarin verantwoording af op onder meer de beleidsterreinen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. Ook beschrijft het jaarverslag de prestaties op het gebied van watermanagement, kustlijnhandhaving en stormvloedkeringen. Daarnaast lichten we de voortgang op specifieke doelen en programma’s in diverse jaarrapportages nader toe.

Tot slot richten we ons op onze opdrachtgeversrol richting uitvoering op de domeinen waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ecologische en chemische waterkwaliteit en -kwantiteit.

Waterbeleid van het ministerie van IenW en de uitvoering door RWS

Ons waterbeleid en de uitvoering daarvan door Rijkswaterstaat (RWS) in het beheer omvat de volgende taken:

  • Waterveiligheid: Werken aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen door het beheren en op orde houden van de primaire waterkeringen langs de kust, het IJsselmeergebied en de rivieren en het handhaven van de kustlijn.
  • Ecologische en chemische waterkwaliteit: Zorgen voor een goede milieutoestand van het oppervlakte- en grondwater en de Noordzee.
  • Waterkwantiteit: Het waterbeleid en -beheer moet zorgen dat Nederland over voldoende zoetwater beschikt. Dit gebeurt door het sturen van de waterverdeling over de riviertakken en het op orde houden van de watervoorziening en waterafvoer in samenhang tussen het HWS en het regionale watersysteem. Het gaat daarbij om het bestrijden van wateroverlast en -tekorten en het tegengaan en reguleren van verzilting van zoet water.
  • Natuur: Het (samen met provincies en waterschappen) beheren van de Natura2000-gebieden in het HWS (inclusief de aangrenzende oevers en uiterwaarden) en het behalen van de doelstellingen voor instandhouding en ontwikkeling volgens de N2000-beheerplannen.
  • Energie op/uit water: Onderzoek doen naar de potentiële rol van de rijkswateren bij de energietransitie en het faciliteren van projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie op en in het HWS.

Waterbeheer heeft verschillende raakvlakken en overlap met andere thema’s in dit duurzaamheidsverslag. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, energietransitie, energieverbruik en emissies in de keten, en biodiversiteit. Dit komt ook terug in deze hoofdstukken. Daarom richten we ons in dit hoofdstuk tot een aantal voorbeelden die illustratief zijn voor duurzaam waterbeheer en waar in 2020 stappen in zijn gezet. Waar van toepassing illustreren we de raakvlakken met andere thema’s in dit duurzaamheidsverslag.

Aanpak

Onder het thema duurzaam waterbeheer maken we onderscheid tussen zorgen voor voldoende water dat veilig, ecologisch gezond en schoon is (‘wat’), en het op duurzame wijze beheren daarvan (‘hoe’). 

IenW vult de ‘wat’-taken in door het beleid en de uitvoering van een aantal programma’s (zie hieronder voor verdere uitleg):

Daarnaast stellen we de Natura2000-beheerplannen in de rijkswateren op in opdracht van het ministerie van LNV en voeren deze uit. Ook geven we uitvoering aan de Delta-aanpak waterkwaliteit. Deze aanpak richt zich op verdere verbetering ten behoeve van de KRW, maar ook op aanvullende doelen ten aanzien van opkomende en zorgwekkende stoffen, zwerfafval en emissies uit de landbouw (meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen).

IenW vult het ‘hoe’ in door het duurzaam uitvoeren van operationele waterbeheertaken zoals onderhoud, verdeling van water, bediening van sluizen, stuwen en gemalen, en vergunningverlening.

Doelen

De verschillende programma’s hebben elk hun eigen specifieke (vaak in Europees verband verplichte en afgestemde) doelstellingen voor een groot aantal parameters. In 2020 verscheen de Jaarrapportage Ecologische waterkwaliteit en natuur 2019. Hierin rapporteren we in samenhang over de gezamenlijke voortgang van de maatregelen en het doelbereik van de KRW, PAGW en Natura2000. In 2020 stelden we ook de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 op. Hierin is per waterlichaam aangegeven wat de doelen zijn en welke KRW-maatregelen tot 2027 worden uitgevoerd.

De doelstellingen op het gebied van duurzaamheid zijn voor Waterbeheer gelijk aan onze klimaatneutrale en circulaire doelstellingen in 2030. Er zijn geen aparte doelstellingen geformuleerd, anders dan voldoen aan Europese richtlijnen. In het NWP 2016-2021 wordt duurzaamheid wel als doel genoemd, maar nog niet verder gespecificeerd. Voldoende, schoon en gezond water zijn dus de doelstellingen bovenop onze algemeen geldende doelen.

Zandsuppletie Cadzand als onderdeel van kustlijnzorg.
Zandsuppletie Cadzand als onderdeel van kustlijnzorg.

Meten van de voortgang

Nederland stelt de KRW-rapportages op waarin de doelen en de toestandsbeoordeling van de KRW in alle waterlichamen worden gerapporteerd. Data en rapportages worden ontsloten door het Informatiehuis Water via www.waterkwaliteitsportaal.nl. De monitoringsdata voor de Kaderrichtlijn Marien worden ontsloten door het Informatiehuis Marien via www.informatiehuismarien.nl.

Het KRW Monitoringsprogramma vormt de basis voor de beoordeling van de ecologische en chemische toestand en de effecten van maatregelen.

In 2020 verscheen de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Hierin staat dat met uitvoering van alle geplande maatregelen de ecologische doelstellingen van de KRW in de rijkswateren in 2027 binnen bereik zijn. Wel ligt nog een grote opgave ten aanzien van de chemische waterkwaliteit.

Resultaten

Duurzaam veilig, schoon en ecologisch gezond watersysteem (‘wat’)

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe we in deze programma’s in 2020 met duurzaamheid omgingen.

KRW

In 2020 zijn een aantal projecten uit de tweede tranche (2016-2021) uitgevoerd of opgeleverd. Zo gaan we aan de slag met de aanleg van een getijdenpark ter hoogte van Maassluis. De maatregelen voor de derde tranche vastgelegd in de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Hierover rapporteren we in de Jaarrapportage Ecologische waterkwaliteit en natuur 2020. 

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

In de PAGW staan aanvullend op de KRW drie doelen centraal: het herstellen van de natuurlijke dynamiek, het weer met elkaar verbinden van de grote wateren en het achterland, en het (her)ontwikkelen van ontbrekende – of eerder verloren gegane – leefgebieden voor plant en dier. Waar mogelijk worden Innovatieve werkwijzen toegepast, zoals bouwen met slib in de Marker Wadden.

Zandsuppletie Roggenplaat

Door de zandhonger in de Oosterschelde dreigen zandplaten te verdwijnen. Onder de eerste tranche van de PAGW is daarom de Zandsuppletie Roggenplaat uitgevoerd. Deze is in februari 2020 afgerond. Hier is 1,4 miljoen m3 zand opgebracht op een totaaloppervlak van 220 hectare. De komende jaren monitort RWS de ontwikkelingen. Blijft het zand op de plaats liggen? Hoe ontwikkelt het bodemleven zich? En hoe doet de Roggenplaat dienst als rust- en foerageerplek voor trekvogels?

(Een prille zonsopgang.)

VOICE-OVER: In Wilde Wegen gaat natuurvlogger Tim Visser op zoek naar bijzondere dieren en planten op plekken waar je niet zomaar kan komen.
TIM VISSER: Straks staat hier weer 2 meter water boven en dan wil ik toch weg zijn.

(Het logo van Wilde Wegen met op de achtergrond een zandvlakte. De voorsteven van een boot.)

EEN OPGEWEKTE JINGLE GAAT OVER IN RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: In deze aflevering gaat Tim naar een zandplaat die elke dag maar een paar uur boven water komt.
TIM: Goeiemorgen, ik ben vandaag vroeg op.
Ik sta hier op een hele mooie plek, aan de rand van de Oosterschelde.
Aan de andere kant van de dijk ligt iets heel bijzonders waar ik vandaag naartoe ga, namelijk de Roggeplaat.
Dat is een zandplaat die alleen maar droogvalt als het eb wordt.
Normaal mag je daar niet komen, dus ik ben vereerd dat ik er vandaag naartoe mag.
Het is een soort van lopend buffet voor een groot deel van de vogels die hier nu staan.
Die gaan straks allemaal die kant op.
Ik ga daar ook naartoe en, ja dan laat ik ook wel zien wat daar nou zo bijzonder aan is.
Een van de meest talrijke vogels die hier nu staat, is de wulp.
Die kan je heel makkelijk herkennen die heeft een hele lange, kromme snavel naar beneden.
De wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp.
Die zijn zich echt al aan het voorbereiden voor de najaarstrek en daarom is die Roggeplaat ook zo belangrijk dat al die vogels daar straks kunnen eten om zich op te sterken om straks de hele lange reis te maken naar het zuiden.

VROLIJKE MUZIEK

(De Oosterschelde met in de verte de Deltawerken.)

We zitten ondertussen op de boot richting Roggeplaat.
Er is alleen wel een gevaar voor dit soort zandplaten want na de Watersnoodramp zijn daar de Deltawerken geplaatst en door het plaatsen van die Deltawerken zijn de zeestromingen veranderd en vindt er heel veel erosie plaats waardoor die zandplaten eigenlijk langzaam verdwijnen.
Onder andere Rijkswaterstaat, die zorgt er eigenlijk voor dat er weer nieuw zand wordt aangeleverd waardoor deze zandplaten intact blijven en dus ook die vogels weer kunnen foerageren daar.
Ja, we komen nou net bij de Roggeplaat.
We zien hier meteen een klein groepje zeehonden liggen, supertof om te zien.
Wat meteen opvalt, is hoe extreem groots en uitgestrekt het is.
Ik heb me net laten vertellen: het is zeven bij drie kilometer en met eb zitten hier 30.000 tot 60.000 vogels.
Dus dan zie je ook hoe belangrijk deze plaat is.

VREDIGE MUZIEK

(Gevolgd door zijn schaduw loopt Tim over het natte zand.)

Hier recht voor me zitten honderden scholeksters.
Daar rechts hoorden we net nog wat wulpen.
De wulpen die we dus vanmorgen zagen, zitten nu hier.

(Tim op de zandplaat.)

Je zal het niet zeggen als je hier gewoon alleen rondkijkt dan is het gewoon één zandplaat, één modderpoel maar hier in de grond barst het van het leven en al dat leven, dat is de voedingsbron van al die duizenden vogels die hier zitten.
Er zijn bijvoorbeeld kokkels die door de scholeksters worden gegeten die we net zagen maar ook overal wadpiertjes hier.
Al die hoopjes zijn van wadpieren en je ziet ook garnaaltjes overal tussen zwemmen.

(Een zeilboot in de verte.)

Het is hier echt een prachtig, weids landschap om rond te lopen alleen, nou moet ik toch snel terug naar de boot want straks staat hier weer twee meter water boven en dan wil ik toch weg zijn.

(Een zwerm vogels vliegt op.)

Ja, dat was een mooi avontuur.
Ik ben weer veilig bij de boot aangekomen en ja, vond je dit nou een leuk filmpje abonneer je dan op Rijkswaterstaat en hou onze socials in de gaten en dan zie ik je bij de volgende aflevering van Wilde Wegen.

(Met de zandvlakte op de achtergrond verschijnt het logo van Wilde Wegen. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

DE OPGEWEKTE JINGLE EBT WEG

KRM

Het KRM-monitoringprogramma is in 2020 geactualiseerd en op 4 september 2020 aan de Tweede Kamer gezonden. Het programma beschrijft de onderwerpen die gemonitord zullen worden, waaronder biodiversiteit, zeebodemintegriteit, vervuilende stoffen, marien zwerfvuil en onderwatergeluid, en de manier waarop die monitoring plaatsvindt.

Bruinvissenonderzoek

Om meer inzicht te krijgen in bruinvispopulaties op de Noordzee liet het ecologisch programma Wind op zee (Wozep) onderzoek doen naar de verspreiding en demografie (verschillen tussen geslacht en leeftijdsklassen) van gestrande bruinvissen in de zuidelijke Noordzee. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht met onderzoekers uit andere Noordzeelanden en resulteerde in een publicatie in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation. 

De onderzoekers constateerden een toename van strandingen op de Nederlandse kust. Dit komt overeen met een oplopend aantal waarnemingen van levende dieren in deze regio. Het onderzoek richtte zich niet op de oorzaken van deze strandingen. Ook zijn er geen omgevingsvariabelen, zoals wind- en stromingrichting, meegenomen in de modellen. Het is daarom niet duidelijk wat de toename van het aantal strandingen heeft veroorzaakt.

Natura2000

Het Natura2000-doel is het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor doelsoorten en leefomgevingen. In opdracht van het ministerie van LNV neemt RWS het voortouw in het opstellen en uitvoeren van beheerplannen voor 25 Natura2000-gebieden die (grotendeels) in het HWS liggen. Daarnaast draagt RWS bij aan 28 andere Natura2000-beheerplannen voor gebieden die deels in de rijkswateren liggen, maar waar een provincie voortouwnemer is.

In 2020 was de eerste generatie beheerplannen grotendeels in uitvoering en voor veel gebieden de tweede generatie in voorbereiding. In deze eerste generatie beheerplannen ligt de nadruk op het stoppen van verdere achteruitgang. De volgende generaties werken toe naar het bereiken van alle doelen in 2050. Zie ook het hoofdstuk Biodiversiteit.

Delta-aanpak Waterkwaliteit

(Opkomende en zeer zorgwekkende) stoffen en vergunningverlening

RWS deed in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit onderzoek naar vergunningverlening. Hieruit bleek dat een substantieel deel van de vergunningen niet op alle punten voldeed aan de actuele vereisten en moest worden aangepast. Er is gewerkt aan een inhaalslag, te beginnen met de 200 meest risicovolle vergunningen. RWS actualiseert waar nodig de vergunningen voor directe lozingen op de rijkswateren. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de opkomende en zeer zorgwekkende stoffen.

Zwerfafval vangen bij de Vijfsluizerhaven
In de Vijfsluizerhaven aan de Nieuwe Maas vangen vangarmen (Catchy) zwerfafval uit de rivier op.

Pilots afvang (plastic) zwerfafval 

RWS startte in 2020 een innovatieve pilot in de Vijfsluizerhaven aan de Nieuwe Maas in Schiedam. Er werd een oplossing gezocht voor het afdrijven van zwerfafval door de werking van eb, vloed en wind naar de Vijfsluizerhaven en het achterliggende aangelegde natuurgebied.

Het gaat om een systeem met vangarmen (Catchy) dat zwerfafval uit de rivier opvangt en opslaat in een drijvende opvangbak. Het opvangsysteem vangt zowel drijvend zwerfafval als afval onder het wateroppervlak af. Het pilotsysteem ging in oktober 2020 in gebruik en blijft tenminste tot medio 2021 in de Vijfsluizerhaven.

Met deze pilot wil RWS de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van het afgevangen zwerfafval analyseren en onderzoek doen naar duurzame en kosteneffectieve verwerkingsmogelijkheden. De resultaten zijn naar verwachting in juni 2021 bekend. Mede op grond hiervan besluit de minister na 2021 verder over de inzet van vangarmen voor plasticafvang en de rol en taken van RWS daarin. 

Monitoring zwerfafval in water

RWS ontwikkelt een monitoringsmethodiek om hoeveelheden, samenstelling, hotspots en herkomst van plastic in rivieren beter in beeld te brengen. Hiermee wil RWS meer inzicht krijgen in de omvang van het zwerfafvalprobleem in water en maatregelen ontwikkelen en verbeteren. 

RWS stelde met de Wageningen Universiteit en Research (WUR) een routekaart op die de stappen naar een goede monitoringsmethodiek beschrijft. De routekaart geeft prioriteiten en ontwikkelpaden en beschrijft welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Op basis hiervan starten in 2021 monitoringprojecten. Deze moeten leiden tot uitvoerbare, betrouwbare en gestandaardiseerde meettechnieken voor zwerfafval in rivieren.

Zie ter illustratie de introductiefilm Netwerkdag Monitoring Zwerfafval Rivieren.

Zwerfafval langs een rivieroever
Zwerfafval langs de rivier.

Duurzaam uitvoeren van het waterbeheer (‘hoe’)

Naast het beheer van een duurzaam watersysteem richten we ons op het duurzaam uitvoeren van het waterbeheer. Het waterbeheer zelf is ook verantwoordelijk voor energieverbruik, bijvoorbeeld voor de bediening van stuwen, sluizen en gemalen, dijkonderhoud en –versterking, en kustonderhoud. Het gebruikt daarnaast materialen voor de aanleg en het onderhoud van werken. Het verduurzamen van het waterbeheer is gericht op het reduceren van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van duurzaam geproduceerd en/of gerecycled materiaal en minder gebruik van primaire grondstoffen. 

Innovaties in de kustlijnzorg (IKZ)

Het is de ambitie van RWS om uiterlijk in 2030 geen broeikasgassen meer uit te stoten met de zandsuppleties voor het kustonderhoud. Dit is onderdeel van het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud. Dit transitiepad maakt deel uit van de strategie Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten.

In het programma Innovaties in de Kustlijnzorg streven RWS en marktpartijen naar het ontwikkelen van één of meer duurzame en kosteneffectieve innovaties voor het kustonderhoud. Hiervoor is een nieuwe vorm van aanbesteden gekozen: het innovatiepartnerschap. In zo'n partnerschap ondersteunt RWS geselecteerde marktpartijen bij het ontwikkelen van hun innovatie. RWS beoordeelt ingediende innovatievoorstellen op duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Positief beoordeelde voorstellen komen in een onderzoeks- en ontwikkelfase. Deze fase bestaat uit vier trajecten: verkennen, ontwikkelen, testen en valideren en tot slot implementeren (pilot in de praktijk). Blijkt de innovatie duurzaam en kosteneffectief, dan past RWS de innovatie ten minste eenmaal toe in het reguliere kustonderhoud.

De eerste uitvraagronde in 2019 leidde tot zes innovatiepartnerschappen. Begin 2020 startte een tweede uitvraagronde. Met deze tweede ronde zoekt RWS actief naar aanvullende partijen en ideeën. Begin 2021 wordt bekend met welke inschrijvingen uit deze tweede ronde RWS een innovatiepartnerschap aangaat. Het programma IKZ is naar verwachting in 2024 afgerond.

Energie uit water

IenW onderzoekt of en hoe water een belangrijke bijdrage kan leveren aan de transitie naar hernieuwbare energie. Dit doen we binnen de randvoorwaarden en normen van waterveiligheid, schoon en voldoende water en rekening houdend met andere gebruiksfuncties als scheepvaart, landbouw en ecologie. Het watersysteem kan een bron van energie zijn. Dit is onderzocht in de Green Deal aquathermie en de verkenning Elektriciteit uit water, die in samenwerking met EZK is opgesteld. Het watersysteem kan ook dienen als ruimte voor andere duurzame energiebronnen, vooral zon en wind (zie Routekaart Zon op Water, Routekaart Wind op zee en de IenW-areaalstrategie). In het hoofdstuk Energietransitie gaan we hier dieper op in.

HWBP

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is ons doel om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in 2023 structureel te borgen in alle HWBP-projecten. Hierbij willen we aansluiten op de doelen en eisen van de Omgevingswet. De Programmatische aanpak duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit HWBP is in 2020 vastgesteld. Ook onderzochten RWS en waterschappen in hoeverre de verschillende opdrachtgevers van HWBP-projecten gebruik kunnen maken van dezelfde methodieken. Hiermee willen we het opnemen van duurzaamheid in projecten versnellen.

Een praktische toepassing van deze duurzame uitgangspunten staat onder andere in de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG). Met deze verkenning wordt aangestuurd op ‘grondgestuurd’ ontwerpen. Hierbij vormt het in de omgeving beschikbare materiaal het uitgangspunt voor het ontwerp van de dijk. Dit werd toegepast binnen de projecten Dubbele Dijk (versterking van de dijk tussen Eemshaven-Delfzijl) en de Brede Groene Dijk (tussen de punt van Reide en Duitsland). Uit de eerste fase van de verkenning blijkt dat het toepassen van gebiedseigen grond duurzaamheidswinst oplevert.

Binnen het HWBP gunden we in 2020 definitief een innovatief contract voor emissieloos aanbesteden bij de Sterke Lekdijk. De duurzaamheidsambitie is expliciet opgenomen in het contract, evenals de wens om te werken met emissieloos materieel. Het gaat om een langlopend project, dus de markt heeft ook een lange terugverdientijd. Dit maakt deze innovatieve vorm van contracteren interessant voor de verschillende marktpartijen.

Dilemma's

Verschillende duurzaamheidsdoelen kunnen elkaar beïnvloeden. Zo kunnen drijvende zonnecellen ongewenste ecologische effecten hebben op het onderwaterleven door het wegnemen van de lichtinval. Op dit soort dilemma’s anticiperen we door het doen van onderzoek, ook in pilots. Om een juiste afweging te kunnen maken, doet RWS samen met andere overheden, marktpartijen en onderzoeksinstellingen vervolgonderzoek naar de ecologische effecten van drijvende zonnepanelen en de hieruit af te leiden kaders en randvoorwaarden voor vergunningverlening. Dit onderzoek is in 2020 gestart.

Een ander dilemma is het detecteren van zorgwekkende stoffen: we kunnen dit steeds meer aantonen door betere analysetechnieken. Sommige stoffen die in principe niet in het milieu aanwezig mogen zijn worden hierdoor sneller en beter detecteerbaar. Hieronder vallen ook persistente stoffen. Deze stoffen worden al lang niet meer gebruikt of zijn zelfs verboden, maar worden nog wel in het milieu aangetroffen. Dit heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van waterbodems en het beheer daarvan (baggeren en opspuiten). Hierdoor kunnen andere duurzaamheidsdoelen in het gedrang komen.

Conclusie

De verbetering van de waterkwaliteit zette zich in 2020 door. Het uiteindelijk behalen van alle doelen eind 2027 vraagt echter nog een grote inspanning, met name voor de chemische waterkwaliteit. Daarnaast dienen zich nieuwe waterkwaliteitsproblemen aan op het gebied van opkomende en zeer zorgwekkende stoffen. 

Het verduurzamen van het waterbeheer zelf krijgt geleidelijk vorm. Zowel in aanleg, vervangen en renovatie als het beheer en onderhoud speelt duurzaamheid mee in de afweging in de programma’s. De grootste CO2-reductie verwachten we op termijn door het zoeken naar en toepassen van innovatieve technieken. Dit doen we voor zowel kustonderhoud en vaarwegonderhoud als bij aanlegprojecten als het HWBP. Dit zijn echter langjarige opgaves. Nieuwe technieken moeten worden geverifieerd, waardoor we niet op korte termijn resultaten verwachten.