Foto Verzorgingsplaats langs de A15 bij Shell Alblasserdam

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan slimme mobiliteit zonder emissies. Niet alleen voor onze eigen werknemers, maar voor heel Nederland. In dit hoofdstuk rapporteren we over onze rol bij het stimuleren van duurzame mobiliteit in onze directe invloedssfeer.

Als ministerie zijn we verantwoordelijk voor een bereikbaar Nederland. We werken eraan dat steden en gebieden goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen en goederen. Maar we willen ook dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt.

Rol, doelstelling en aanpak IenW

Binnen verschillende beleidsprogramma’s richten we ons voor burgers en (commerciële) organisaties onder meer op het gebruik van zero-emissie voertuigen, het delen van auto’s, het stimuleren van fietsgebruik, het beter gebruikmaken van onze bestaande netwerken, het stimuleren van hybride werken en het vergroenen van ons mobiliteitssysteem. Verder richt onze aanpak zich op duurzame gedragsverandering en bewust mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven. Over deze beleidsverantwoordelijkheid is meer te lezen in het jaarverslag van IenW.

De beleidsprogramma’s hebben ook betrekking op onze eigen uitvoering. Vooral bij projecten in de fysieke infrastructuur (op wegen en vaarwegen) proberen we hinder te beperken en duurzame mobiliteit te stimuleren. Dit hoofdstuk richt zich uitsluitend op hoe wij duurzame mobiliteit in onze uitvoering bevorderen. In het hoofdstuk Onze zakelijke mobiliteit lees je meer over onze doelstellingen en aanpak op het gebied van duurzame mobiliteit binnen onze eigen organisatie.  

Concrete resultaten 2022

Onze inspanningen op het gebied van duurzame mobiliteit bij onze uitvoering van projecten uiten zich op verschillende manieren. Hieronder volgt een selectie aan programma’s en initiatieven waarmee wij ons in 2022 bezighielden.

Duurzame mobiliteit op verzorgingsplaatsen

Samen met de netbeheerders werken we aan het faciliteren van de realisatie van snellaadinfrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen op onze verzorgingsplaatsen langs de snelweg. In totaal gaven we daarvoor al 960 vergunningen af.

'In totaal gaven we 960 vergunningen voor snellaadinfrastructuur af'

Om de transitie van tanken naar laden langs ons hoofdwegennet te faciliteren, bereidden we in 2022 samen met de netbeheerders, maar ook met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Rijksvastgoedbedrijf, het pilot- en leerprogramma Stopcontact op land voor. Dit programma start in januari 2023 en loopt tot eind 2024. We kijken hierin naar het toekomstvast realiseren en verdelen van voldoende netcapaciteit op verzorgingsplaatsen, voor zowel personen- als vrachtvoertuigen. Hierbij onderzoeken we ook hoe het aansluiten van lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit, dus dichtbij de verzorgingsplaats, mogelijk is. Dit om de mobiliteit verder te verduurzamen, het net te ontlasten en de businesscase van Stopcontact op land te verbeteren.

Slim Reizen

Onder de noemer ‘Slim Reizen’ zorgen we er samen voor dat het verkeer op en rond onze snelwegen beter doorstroomt. We moedigen reizigers bijvoorbeeld aan vooraf hun route te checken en waar mogelijk thuis te werken, te reizen op andere tijden of via een andere route, of te kiezen voor ander vervoer dan de auto. Zo blijven regio’s bereikbaar en leefbaar.

Bij wegwerkzaamheden heeft Slim Reizen een belangrijke rol. Zo vernieuwden we onze werkwijze voor het beperken van hinder op snelwegen, waardoor de hinderaanpak ook bijdraagt aan de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Voorbeelden van projecten waarin we dit toepasten zijn de renovatie van de Heinenoordtunnel en Aanpak Ring Zuid. We richten ons hierbij niet alleen op het aanpassen van het reisgedrag van weggebruikers tijdens de werkzaamheden, maar wijzen ze ook op alternatieven die ze daarna kunnen blijven gebruiken.

Fietsinfrastructuur in kaart gebracht

'We hebben ongeveer 3.000 km aan fietspaden op ons grondgebied'

Het is voor ons als eigenaar van de rijksinfrastructuur belangrijk om het eigen fietsareaal goed in beeld te hebben. Daarom brachten we in 2022 in kaart hoeveel km aan fietspaden we op ons grondgebied hebben. Dat bleek ongeveer 3.000 km te zijn. De volgende stap is om te onderzoeken of de kwaliteit ervan overal voldoende is en wie verantwoordelijk is voor het beheer ervan. In de meeste gevallen zijn wij dat zelf, maar soms is het een gemeente of provincie. Als we willen dat de fiets vaker gebruikt gaat worden in plaats van de auto, moeten we er samen voor zorgen dat de paden op orde zijn. Dit pakken we in 2023 verder op.

Fietsrotonde De Hovenring, Eindhoven
Fietsrotonde De Hovenring, Eindhoven
Openbaarvervoer, boten, voetgangers en fietsers bij de Erasmusbrug in Rotterdam
Verkeer bij de Erasmusbrug in Rotterdam