Foto De Krammersluizen in Zeeland

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een mooier Nederland. Samen zorgen we voor een bereikbaar land met sterke dijken, waarin je veilig verblijft en van A naar B komt. Voor een land met schone lucht, een schone bodem en schoon water. Een land waar we zuinig zijn op grondstoffen en materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Waar we ons duurzaam verplaatsen. Een land met ruimte voor mogelijkheden. Dat vraagt om een ministerie dat verbindt: niet alleen plaatsen en ideeën, maar vooral mensen. Alles voor een mooier Nederland.

'Bij het werken aan een mooier Nederland staan we soms voor complexiteit en tegenstrijdigheden'

Bij het werken aan een mooier Nederland staan we soms voor complexiteit en tegenstrijdigheden. De kaders voor een gezonde leefomgeving (geluid en luchtkwaliteit) staan bijvoorbeeld op gespannen voet met de wens tot meer huizen en groei van mobiliteit. En innovaties die ons helpen bepaalde doelen te behalen, kunnen weer tot vertraging leiden bij het behalen van andere doelen. Zoals elektrische auto’s, die gunstig zijn voor de luchtkwaliteit maar door hun zwaarte op de weg meer geluidhinder opleveren.

Ik werk aan een mooier Nederland...
door erop toe te zien dat IenW de klimaatneutrale...
en circulaire doelstellingen daadwerkelijk behaalt.
Dit doe ik door te adviseren, te toetsen...
en mensen vanuit heel IenW bij elkaar te brengen.
Ik werk aan een mooier Nederland...
door te werken aan schoon en gezond water voor mens, plant en dier.
Dat doe ik door mijn eigen ecologische kennis in te zetten...
en door ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat...
voldoende kennis in huis heeft om een goede natuurbeheerder te zijn...
voor haar grote wateren.
Ik werk aan een mooier Nederland...
door erop toe te zien dat de nucleaire veiligheid...
de stralingsbescherming, voldoet aan de hoogste eisen.
dat doe ik door inspecties uit te voeren bij Nederlandse nucleaire installaties.
Waar ik kijk of de regels voor de bescherming voor mens en milieu...
goed worden nageleefd.
Ik werk aan een mooier Nederland...
door samen met mijn collega's ervoor te zorgen...
dat klimaatadaptatie wordt verankerd in het werk van IenW.
En dat is nu al nodig...
want de gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte zijn nu al merkbaar...
op de vier IenW-netwerken weg, vaarweg, spoor en watersystemen.
Ik werk aan een mooier Nederland...
door een bijdrage te leveren aan de bescherming van de ozonlaag...
en de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Dit doe ik door de illegale handel in zware broeikasgassen...
en gassen die de ozonlaag aantasten aan te pakken.
Maar ook om de uitstoot van de zware broeikasgassen...
tot een minimum te beperken.
Ik werk aan een mooier Nederland...
door Nederland veiliger te maken.
Extreem weer, klimaatverandering...
en aardbevingen zorgen steeds vaker voor een veiligheidsrisico.
En als meteoroloog van het KNMI ben ik er trots op dat ik mag bijdragen...
samen met collega's binnen het KNMI en het ministerie...
aan een Nederland dat voorbereid is...
op de invloed van extreem weer, klimaatveranderingen en aardbevingen.
Met enorm veel collega's...
en heel veel mensen uit de samenleving...
werken wij samen aan een mooier Nederland.
En mijn rol is om te zorgen dat de neuzen een beetje dezelfde kant op staan.
Dat is toch de mooiste baan van Nederland.
 

Thema’s binnen Werken aan een mooier Nederland

Binnen al onze beleids-, uitvoerings- en handhavingsprogramma's werken we bij IenW aan een mooier Nederland. In dit onderdeel van het duurzaamheidsverslag focussen we op 4 duurzaamheidsthema's waar IenW ook beleidsverantwoordelijk voor is. In het hoofdstuk Duurzame mobiliteit lees je meer over hoe we onze wegen veilig, bereikbaar en toegankelijk houden. Gezonde leefomgeving behandelt onze aanpak om luchtkwaliteit te verbeteren en geluidhinder langs snelwegen tegen te gaan. En in Waterbeheer en Beheer van bodem en ondergrond lees je meer over hoe we onze water- en wegennetwerken duurzaam beheren en onderhouden.