Van onze stakeholders, samenwerkingspartners en derde partijen kunnen we veel leren bij het verder vormgeven van ons duurzaamheidsbeleid.

Expeditie OIM

Samen met het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) en MVO Nederland hebben we in 2017 een expeditie gehouden langs koplopers in duurzaamheid, om van en met hen te leren. Een selectie van stakeholders is mee geweest en heeft ons voorzien van feedback. Daarnaast hebben we een prijsvraag uitgeschreven via www.battleofconcepts.nl waarmee we ideeën hebben opgehaald voor onze verdere verduurzaming. Het winnende concept is een innovatiestrook langs het hoofdwegennet voor het experimenteren met en tentoonstellen van duurzame innovaties. Rijkswaterstaat gaat dit concept verder uitwerken bij één van de lopende projecten.

In het kort leidde het OIM-traject tot zeven aanbevelingen:

  1. Kies duidelijke doelen op de langere termijn (de stip op de horizon) en vertaal deze naar concrete doelen op de kortere termijn (3-4 jaar);
  2. Laat je bottom-up inspireren door 12.000 potentiële ambassadeurs;
  3. Gebruik je kracht als inkoper;
  4. Doe het niet alleen, betrek andere departementen en partijen bij het proces;
  5. Doe het niet alleen voor ons eigen ministerie, maar voor het hele Rijk. Of eigenlijk: voor heel Nederland;
  6. Zorg voor een herkenbaar handelsmerk, een duidelijk visitekaartje;
  7. Veranker duurzaamheid op een praktische manier in de bedrijfsvoering.

Deze adviezen hebben wij ter harte genomen:

  • Met onze visie en ambitie voor duurzaamheid hebben we stippen op de horizon gezet voor de verduurzaming van ons beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Daarbij hebben we medewerkers betrokken en inmiddels is de communicatie over duurzame acties binnen IenW een belangrijke pijler. We versterken onze kracht als inkoper met ons actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen én we zijn een van de dragende partners van het rijksbrede programma versnelling duurzame bedrijfsvoering Rijk.
  • Beleidsmatig werken we voor heel Nederland onder meer aan de transities circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. De verbinding van het nationale beleid met onze eigen duurzaamheid versterken elkaar.

We hebben nu een stevig fundament voor duurzaam handelen in het dagelijkse werk van IenW. Tijdens de OIM-bijeenkomst gaf de groep betrokkenen aan ook in de toekomst mee te willen blijven denken over de verduurzaming van de IenW-organisatie. Daar hebben we in maart 2018 gevolg aan gegeven met een stakeholdersdialoog. Daarover rapporteren wij in het duurzaamheidsverslag 2018.