De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van haar taakuitvoering. Als toezichthouder bevordert ILT naleving voor een veilige, duurzame woon- en werkomgeving en transport met beperking van belastende invloeden op het milieu. Denk daarbij aan beperking van risico’s van gevaarlijke stoffen en industrieën op het milieu, verantwoorde verwerking van afval en preventie en sanering van vervuilingen in bodem en water.

Team monstername

ILT wijst vijfduizend huizenverkopers op verplicht energielabel

Lees het artikel

Klimaat en energie

De inspectie ziet erop toe dat de in Europa afgesproken energiebesparende maatregelen worden nageleefd. Daarbij richt ILT zich op fabrikanten, importeurs, distributeurs van bouwproducten, auto’s of autobanden, elektronica en beheerders, verhuurders en eigenaren van gebouwen en/of woningen. Doelen zijn het beperken van klimaatverandering door een lagere CO2-uitstoot, een lagere energierekening voor de consument en eerlijke concurrentie tussen bedrijven. ILT werkt daarbij samen met andere toezichtdiensten.

Niet-erkende installatiebedrijven warmtepompen riskeren dwangsom van 15.000 euro

Lees het artikel

Circulaire economie

In 2017 heeft de Inspectie ook activiteiten ontplooid die gericht zijn op de circulaire economie. Voorbeelden daarvan zijn de controle op recyclingnormen voor metaal en papier, en het samen met de douane onderscheppen van verontreinigd papierafval.

Recycling van blikjes en verpakkingspapier verloopt goed

Lees het artikel

ILT en douane onderscheppen vervuild papierafval

Lees het artikel

Interne bedrijfsvoering

In 2017 investeerde de ILT in automatisering van de vergunningverlenende processen. Zo is de Inspectie gestart met de bouw van een nieuw systeem dat de bestaande systemen stapsgewijs gaat vervangen en voor een efficiënter duurzaam proces zorgt.

Verder heeft de ILT in 2017 een inspectiebrede risicoanalyse uitgevoerd naar waar de grootste maatschappelijke schade voor transport, milieu en wonen kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging, het vrijkomen van ozonaantastende en klimaatonvriendelijke stoffen en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We verkennen hoe we hierop in programma’s zo effectief mogelijk kunnen inzetten, gericht op zo veel mogelijk maatschappelijk effect in termen van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

De panden van ILT voldoen aan de rijksbrede normen voor huisvesting. In 2017 is de ILT-vestiging Den Haag verhuisd van de Koningskade naar Rijnstraat 8.
ILT streeft ernaar om in 2018 7,5% van het wagenpark te verduurzamen.