Foto Ivo Francken

Het ministerie ontwikkelt beleid voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, voert het uit en inspecteert de naleving van wetten. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van IenW. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Voor het ontwikkelen van beleid leveren het KNMI en het PBL kennis. De NEa zorgt voor de uitvoering van klimaatbeleid en hernieuwbaar energiebeleid.

Reikwijdte

Dit duurzaamheidsverslag gaat over de duurzaamheid van onze organisatie en onze activiteiten in 2017. Hiermee laten wij zien welke stappen het ministerie van IenW zet in het proces naar (onder andere) een klimaatneutrale en circulaire organisatie. Het verslag dient als meetlat om jaarlijks inzichtelijk te maken wat de vorderingen zijn op weg naar de doelen die we ons hebben gesteld. Het gaat niet over ons beleid. Dat verantwoorden we via brieven aan de Tweede Kamer en via de IenW-jaarverantwoording.


In dit verslag leest u over de activiteiten en resultaten van IenW in de breedte, van Rijkswaterstaat (RWS) en van de andere agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het KNMI, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
 

Onderwerpen

Dit verslag gaat in op de volgende pijlers van ons duurzaamheidsbeleid:

Daarna vervolgt het met:

Themas

Illustratie van de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid met de gekozen prioriteiten

In dit verslag richt Rijkswaterstaat zich op de impact op de fysieke leefomgeving, en gaat daarbij ook in op thema's als duurzame gebiedsontwikkeling, mobiliteit en waterbeheer, natuurlijk kapitaal, inkoop en gezondheid.

Toepassing van de GRI Standards

IenW heeft de ambitie om te gaan rapporteren conform de eisen van de Global Reporting Initiative (GRI) Standards voor duurzaamheidsverslaglegging. Met dit doel voor ogen hebben we voor dit verslag een GRI Content Index opgesteld voor de toepassing van standaard 102. Met ingang van het Duurzaamheidsverslag 2018 willen we rapporteren in overeenstemming met de core-optie van GRI. Voor die tijd gaan wij na wat de wensen zijn voor de controle door de Auditdienst Rijk.

Bekijk hier de GRI-tabel