Foto Strandsuppletie op de Westkappelse Zeedijk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond bij de eigen werkzaamheden. We verplaatsen jaarlijks grote hoeveelheden grond en zand voor kustversterking, de aanleg van wegen en het onderhoud van vaarwegen. De grond die we af- en aanvoeren van en naar projectlocaties voldoet aan de wettelijke regels.

Zandsuppletie Scheveningen
Zandsuppletie Scheveningen

Rol, doelstelling en aanpak IenW 

Tijdens het realiseren van projecten verzet Rijkswaterstaat grote volumes grond. Dat is nodig om de gevraagde maatschappelijke opgaven te realiseren. En als we grond verplaatsen, dan houden we ons aan de wettelijke kaders. Deze zijn erop gericht bodemverontreiniging te voorkomen. Er zijn dus geen milieuvoordelen te behalen door extra inspanning. 

Voor het behalen van de beleidsdoelen werken we samen met provincies, gemeenten, milieudiensten, waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Deze samenwerking richt zich op het omgaan met bestaande bodem- en grondwaterverontreiniging, de aanpak van nieuwe stoffen en het zorgen voor een goede kennisinfrastructuur. 

Het thema heeft raakvlakken met andere thema’s. De doelstellingen die we daar behalen, hebben invloed op hoe we het werk binnen dit thema uitvoeren. Denk hierbij aan het hergebruiken van grond, het verminderen van CO₂-uitstoot bij grondverzet en het uitvoeren van de transitiepaden voor Duurzame Infra. 

Medewerker Inspectie Leefomgeving en Transport voert bodemcontrole uit bij grondwerkzaamheden
Medewerker Inspectie Leefomgeving en Transport voert bodemcontrole uit bij grondwerkzaamheden

Water en bodem sturend-brief 

In 2022 besloot het kabinet dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke inrichting van Nederland. De reden hiervoor is het besef dat we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aanlopen. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening kunnen we ook in de toekomst met een ander klimaat in Nederland blijven leven, wonen en werken. Concreet betekent dit onder andere dat we verwachte problemen niet meer afwentelen op volgende generaties, op andere gebieden, of van privaat naar publiek. Dit leidt uiteindelijk tot een duurzamer beheerd water- en bodemsysteem. 

In de brief ‘Water en Bodem sturend’ werkten we dit verder uit. De opgave voor de komende jaren is om te onderzoeken hoe we de 33 structurerende keuzes die in deze brief worden beschreven concreet kunnen maken. Hiertoe is in 2023 een meerjarige Landelijke Strategie en Interbestuurlijke Uitvoeringsagenda opgesteld. 

Monitoring PFAS in de bodem bij de Westerschelde
Monitoring PFAS in de bodem bij de Westerschelde